RUT/RAST-avdrag


 


Här är en sammanfattning betr. mina försök att få med dogwalking/hundrastning som hushållsnära tjänst.


 


2007-04-09, några månader innan jag startade min verksamhet, skickade jag nedanstående mail till Maud Olofsson och Anders Borg.


 


 


Hushållsnära tjänster - hundrastning (till Maud Olofsson, svar går till susanne_holmene@hotmail.com)


Från: e-post@regeringen.se


Lägg till kontakt


Skickat:den 9 april 2007 18:39:46


Svara till:susanne_holmene@hotmail.com


Till: registrator@enterprise.ministry.se


Kopia: susanne_holmene@hotmail.com


Från: Susanne Holmene

 

E-postadress: susanne_holmene@hotmail.com

 

Meddelande: Som blivande egenföretagare inom hundservice/dogwalking undrar jag över hushållsnära tjänster.


 

Gäller detta avdrag även dogwalking/hundpassning? Med tanke på att möjlighet kommer att ges för avdrag för barnpassning och även för "hjälparbete av personlig art" där även "dagliga promenader kan ingå" borde väl samma möjlighet finnas vad betr. hundägande hushåll.

 

För närvarande finns ca. 730.000 hundar i Sverige enl. en färsk SCB-undersökning gjord på uppdrag av Manimalis, Svenska Kennelklubben m.fl. Det innebär att 13% av de svenska hushållen har hund. Hundägare har ju också ha samma problem som barnfamiljer med att behöva hjälp med t.ex. dogwalking, matning av hund i hemmet etc? Och hundar kan ju också finnas i familjer med barn som behöver barnpassning. Får de då avdragsmöjlighet för barnpassningen men inte för hundrastningen??

 

Vill bara veta om det kommer att göras skillnad mellan hushåll som har barn och barnpassningsproblem och hushåll som har hund och hundpassnings-/rastningsproblem?


Tacksam för svar.


Hälsn.


Susanne Holmene 


 


 


Efter mer än 6! månader kom följande svar
Hushållsnära tjänster och hundrastning


Från: jacqueline.deniz-kiviharju@enterprise.ministry.se


Lägg till kontakt


Skickat:den 16 oktober 2007 17:17:41


Till: susanne_holmene@hotmail.comHej Susanne!


Jag skriver till dig med anledning av det brev som du skickat till Maud Olofsson angående hundrastning och hushållstjänster. Jag beklagar verkligen att vi inte svarat på ditt brev tidigare. Eftersom jag inte har ditt telefonnummer så skriver jag till dig istället.


Den skattereduktion som infördes för hushållstjänster den 1 juli 2007 gäller inte hundrastning eller hunddagis.


Daghem för hundar omfattas dock av regeringens förslag om en nedsättning av socialavgifterna för vissa branscher inom tjänstesektorn. Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna i de branscher som omfattas sätts ned med  22,21 % respektive 20,50% och att man endast behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21%. Reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2008.


För dig som egenföretagare skulle detta i praktiken innebära att du endast behöver betala 10,21 procent för dina egenavgifter samt endast 10,21 % i arbetsgivaravgifter om du har anställda. Det är i princip en sänkning av avgifterna med drygt 60 %.


Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor kring detta.


med vänlig hälsning


Jacqueline

---------------------------------------

Jacqueline Deniz-Kiviharju

Marknad och konkurrens

Näringsdepartementet

103 33 Stockholm

08-405 39 61 (direkt)

08-543 56 977 (fax)   


 


 


 


Mitt svar:


 


RE: Hushållsnära tjänster och hundrastning


Från: Susanne Holmene (susanne_holmene@hotmail.com)


Skickat:den 16 oktober 2007 17:30:01


Till: jacqueline.deniz-kiviharju@enterprise.ministry.se 


Hej!

 

Tack för ditt svar. Att skattereduktionen inte gäller hundrastning har jag tagit reda på själv under den tid det tagit att få svar från er.

 

Förstår dock ändå inte ditt mail. Räknas vi som dogwalkers som hunddagis eller... eftersom du skriver "För dig som egenföretagare skulle det praktiken innebära...?????? Kommer vi att räknas som "hunddagis" vi som jobbar "vitt" med hundrastning??? Jag har redan varit i kontakt med konkurrensverket som stöjder oss dogwalkers i frågan om gränsdragningsproblem ang. ert förslag där ni föreslår att hunddagis ska slippa egenavgifter mm men där det inte nämns något om hundrastare/dogwalkers. Vi är ju ändå i samma bransch hunddagisen och vi hundrastare. Och då bör ju inte vissa (hunddagisen) plockas ut för att få konkurrensfördelar.

 

Så nu är min fråga kommer vi att räknas in bland hunddagis när det gäller att få minskade egenavgifter eller inte???

 

Eller är det så att vi varken ska få räknas in i hushållsnära tjänster eller få tillgång till minskade egenavgifter????

 

Hälsn.

 

Susanne Holmene

Norra Järva Hundservice

070-542 64 47

 

PS. För din och regeringens information kan ni gå in på www.dogwalking.se och bilda er en uppfattning om vad dogwalking är.


 


Och hennes svar (nu har någon ialla fall gått in och läst vad dogwalking/hundrastning är):


 


Ang. RE: Hushållsnära tjänster och hundrastning


Från: jacqueline.deniz-kiviharju@enterprise.ministry.se


Skickat:den 17 oktober 2007 08:48:09


Till: Susanne Holmene (susanne_holmene@hotmail.com)Hej Susanne!


Jag varit inne på www.dogwalking.se för att se vad hundrastning är.


Tyvärr är det så att som förslaget om nedsatta sociala avgifter ser ut nu så omfattar det endast hunddagis och inte hundrastning. Hundrastning sker i nära anslutning till hemmet och skulle om en subvention skulle bli aktuell passa bäst i det nuvarande systemet med skattreduktion för hushållstjänster. För att svara på din fråga så omfattas hundrastning varken av förslaget om nedsatta sociala avgifter eller skattereduktionen för hushållstjänster.


Regeringen  tillsatte i våras utredningen "En översyn av bestämmelserna om skattelättnader för hushållstjänster"  , för att framför allt ta fram ett enklare system än det vi har nu med en skattereduktion.  Systemet med nedsatta sociala avgifter är tänkt att utvärderas efter två år. Det kan i dessa sammanhang eventuellt bli aktuellt att  titta på de gränsdragningproblem som finns eller uppstår.


med vänlig hälsning


Jacqueline

---------------------------------------

Jacqueline Deniz-Kiviharju

Marknad och konkurrens

Näringsdepartementet

103 33 Stockholm

08-405 39 61 (direkt)

08-543 56 977 (fax)   


 


Det verkar alltså som om vi inte passar in någonstans. Hunddagisen kommer att slippa betala nästan alla sociala avgifter (egenavg. ch arbetsgiv.avg.) enl. ett förslag medan vi inte räknas varken dit eller till hushållsnära tjänster.


 


Jag ringde då upp Jacquline Deniz-Kiviharju och pratade med henne och hon berättade att hon satt med i en utredning som leds av Björne Sjökvist på Skatteverket.


 


 


Utredningen om en översyn av systemet med hushållstjänster


Från: jacqueline.deniz-kiviharju@enterprise.ministry.se


Lägg till kontakt


Skickat:den 17 oktober 2007 09:51:22


Till: Susanne Holmene (susanne_holmene@hotmail.com)


Säkerhetskontroll vid hämtning


Kommittéd...pdf (135,4 kB) 

 


Hej Susan!


Mailar enligt överenskommelse kommittédirektiven till utredningen som jag nämnde.
Utredare är Björne Sjökvist på Skatteverket

Sekreterare i utredningen är Hans Eriksson, också från Skatteverket.


Jag har tyvärr inte deras telefonnummer. Men det är nog bara att ringa till Skatteverkets växel.med vänlig hälsning


Jacqueline 


 


Jag kontaktade Björne Sjökvist på Skatteverket och han meddelade att i de direktiv som han fått ingick inte att utvärdera ev. utökning av hushållsnära tjänster.


 


Jag har även kontaktat Konkurrensverket med anledning av att regeringen har lagt förslag om att Hunddagisen i det närmaste ska slippa betala sociala avgifter.


 


 


 


Från: Susanne Holmene [susanne@dogwalking.se]

Skickat: den 8 oktober 2007 09:01

Till: 'konkurrensverket@kkv.se'

Ämne: Hundrastning och regeringsförslag om nedsättning av sociala avg. för hunddagis


Hej!


Har en enskild firma där jag sysslar med dogwalking/hundrastning. Ser nu att regeringen lagt en lagrådsremiss där de föreslår att bl.a. hunddagis ska få nedsättning av socialavgifterna. Nedsättningen innebär att socialavgifterna, med undantag av ålderspensionsavgiften, slopas helt. Företag som sysslar med hundrastning är inte inkluderat i detta, inte heller räknas våra tjänster som hushållsnära tjänster. Vi gör ju i princip samma saker fast på ett hunddagis stannar hundarna där under dagen och när det gäller hundrastning får hundarna vara hemma. Vi rastar, leker, matar och ser till att hundarna har det bra fast vi utgår från hundens hem och inte ett hunddagis.


På detta sätt ser ju regeringen till att hunddagisen får fördelar framför oss. Hur ska vi kunna konkurrera med hunddagis som nu kommer att få ganska rejäla nedsättningar av sina avgifter och kan hålla priserna nere? 


Får regeringen göra så här att plocka ut vissa företag inom samma bransch och ge fördelar till dem? Känns inte som vi kan konkurrera på samma villkor, hunddagisen och vi hundrastare?


Hälsningar


Susanne Holmene

Norra Järva Hundservice


 


De var snabba att svara.


 


Från: Peter Delden [peter.delden@kkv.se]

Skickat: den 9 oktober 2007 13:20

Till: susanne@dogwalking.se

Ämne: SV: Hundrastning och regeringsförslag om nedsättning av sociala avg. för hunddagis


 


Hej Susanna och tack för din e-post


Konkurrensverket arbetar för välfärd genom väl fungerande marknader. Utöver att tillämpa konkurrensreglerna, ges verket i egenskap av remissinstans regelmässigt tillfälle att lämna synpunkter på viktigare lag- och regeländringar. Vi har också nyligen yttrat oss över Finansdepartementets förslag om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn, varvid vi framförde följande:


”Konkurrensverket delar bedömningen att sänkta socialavgifter kan leda till effektivitets- och sysselsättningsvinster. Vidare är förslaget positivt från konkur­renssynpunkt eftersom det sannolikt minskar produktionen av svartarbete och de snedvridningar som detta skapar på marknader. Från en principiell utgångspunkt kan emellertid selektiva sänkningar av arbetsgivaravgifterna leda till konkurrenssnedvridande effekter mellan olika företag och branscher. Som framgår av promemorian innebär valet av branscher som ska omfattas av avgiftssänkningarna vissa gränsdragningsproblem. För företag, särskilt små sådana, som bedriver blandad verksamhet kan även den administrativa bördan väntas öka. Dessa effekter kan vara svåra att förutse innan förslagen har genomförts i praktiken. Konkurrensverket finner det därför ange­läget att effekterna följs upp och utvärderas utifrån dessa aspekter. I övrigt har Konkurrensverket inget att invända mot förslagen i den remitterade promemorian.” (Vår ref. dnr 300/2007)


 


Vi har således framhållit farhågor om gränsdragningsproblem, dvs. i linje med vad Ni nu uppmärksammar verket på. 


Med vänlig hälsning 


Peter Delden   


     


Dvs "Vi tycker som du och har informerat Finansdepartementet om våra synpunkter", men Jacquline Deniz-Kiviharju sa att vi inte räknas dit, så det var ju bara att glömma.


 


Så där tog resan slut om inte ........ läs mer på http://www.rastahunden.se/?page=Hushallsnara. Nu är det upp till Maud Olofsson och Centerpartiet att göra sitt och bli omvalda och infria sitt löfte.